ថ្ងៃច័ន្ទ ទី23 ខែមករា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
របាយកា​រណ៍ស្តី​ពី​ ការ​សង្កេត​ការណ៍​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​​២០១៦
ខុម​ហ្វ្រែល​មាន​កិត្តិយស​ សូម​ដាក់​ចេញ​នូវ​របាន​ការ​មួយ​​ស្តី​អំ​ពី ការ​​សង្កេត​​ការណ៍​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​​ឆ្នាំ​​​២០១៦ ។សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​លំ​អិត ឬ...
19 ខែមករា 2017 | បានបើកអាន 32 ដង ​
លិខិត​ចំ​ហគោរ​ពជូនគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​បញ្ជាក់​បន្ថែម​លើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​បន្ថែម​ថ្ងៃ​នៃ​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦យើងខ្ញុំដែលជាអង្គការ សមាគម...
01 ខែធ្នូ 2016 | បានបើកអាន 229 ដង ​
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
អ្វីទៅជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការសង្កេត ឬរាយការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់សង្កេតការណ៍...
15 ខែសីហា 2016 | បានបើកអាន 896 ដង ​
Job announcement—Part-Time Advisor for COMFREL
COMFREL is recruiting a qualified...
15 ខែសីហា 2016 | បានបើកអាន 610 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់
ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ...
07 ខែមិថុនា 2016 | បានបើកអាន 2250 ដង ​
សៀវភៅកម្រងរូបភាពឆ្នំា២០១៥
សកម្មភាពដែលខុមហ្រ្វែលបានអនុវត្តន៍រយៈពេលមួយឆ្នំារួមទំាងរូបភាពសកម្មភាព     ចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានជា PDF...
04 ខែឧសភា 2016 | បានបើកអាន 938 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ​
នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦​ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ ២៧ បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ...
29 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 900 ដង ​
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
គណកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា​ហៅកាត់ថាខុមហ្រែ្វលត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែកពត៌មានវិទ្យា សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីប្រកាស់ទំាងស្រុង...
21 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 968 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n