គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

របាយ​ការ​ណ៍​សង្ខេបស្ដីពីលទ្ធ​ផល​មានសូច​នា​ករ​ច្បាស់​លាស់ នៃ​ការ​អនុវត្ដ​កម្ម​វិធី​នយោបាយ ៧៣ ចំ​នុច របស់​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាលកម្ពុជា អាណ​ត្ដិ​ទី​៣សំ​រាប់​ឆ្នាំ​ទី​មួយ កក្កដា​ ២០០៤ – ធ្នូ ២០០៥

ថ្ងៃចន្ទ ២០ ខែកម្ភៈ ២០០៦ បានមើល៖ 3 ដង

១- សេចក្ដីផ្ដើម

ខុម​ហ្វ្រែល​ បាន​សង្កេត និង​សិក្សា​លទ្ធ​ផល​នេ​ការ​អនុវ​តតកម្ម​​វិ​ធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នី​តិ​កាល​ទី​៣នៃ​រដ្ឋ​សភា តាំង​ពី​ការបង្កើត រហូត​មក​ដល់​ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ ២០០៥ នេះ។ ការ​សង្កេត​នេះ បាន​យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​លទ្ធ​ផល​មាន​សូច​នា​ករ​ច្បាស់​លាស់  នៃ ​ ការអនុវ​ត​តកម្ម​វិធី​ន​យោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។  លទ្ធ​ផលមានសូចនាករ​ច្បាស់លាស់​ក្នុងកម្ម​វិធី​នយោបាយ​នោះ និ​យាយ​ទៅដល់​លទ្ធ​ផល​ដែល​អាចវាស់​បាន និង​ការ​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព ឬ​ការ​អនុវត្ដអ្វី​មួយ​ច្បាស់​លាស់ ដោយមានពេលវេលា ឬ​/និង​មាន​ចំ​នួនកំ​នត់​ច្បាស់លាស់​ឧទាហរណ​ដូច​ជា ការ​រៀប​ចំអនុ​ម័ត​ច្បាប់​អ្វីមួយ ឬ​/​និង​ការបង្កើត​សា្ថប​ន័​អ្វី​មួយ ឬ​/និង​ការ​បន្ថយ ឬ​ការ​បង្កើន​ចំ​នួន​សកម្ម​ភាព​ដល់​កំរិត​ណាមួ​យ។

កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​នោះមានវិស័​យ​គោល​ធំ​ៗ​ចំនួន ៣ គឺៈ វិ​ស័យន​យោបាយ វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច វិ​ស័យសង្គម​កិច្ច ដែល រួម​បញ្ចូល​ផ្នែក​អប់​រំ សុខា​ភិ​បាល ការ​ងារ ស្ដ្រី កុមារ និង​វប្ប​ធម៌ សរុប​ទាំងអ​ស់​មាន​ចំនួន ៧៣ ចំ​នុច ដែល​អាចសង្ខេប​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត