គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

ផែនការបន្ទាប់ ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ៦ ខែធ្នូ ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

យុវជន និងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ៨ ខែវិច្ឆិកា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ព្រះសង្ឈ និងការចុះឈោ្មះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ១ ខែវិច្ឆិកា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

បញ្ហាប្រឈម នៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ២៥ ខែតុលា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ការរក្សាបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើ Serve

ថ្ងៃអង្គារ ១៨ ខែតុលា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 1 ដង

បើកស្តាប់

ការរក្សាបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើ Serve

ថ្ងៃអង្គារ ១៨ ខែតុលា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ការប្រឈមនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ១១ ខែតុលា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ៤ ខែតុលា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ ខែកញ្ញា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ២០ ខែកញ្ញា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃអង្គារ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៦

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត