ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

បញ្លាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (8078 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្វណៈនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6258 ដង) ទាញសំលេងទុក
'តួនាទីមន្ដ្រីសារធារណះ និងការផ្ដល់សេវា(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7484 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6664 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណបក្សនយោបាយក្មុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6793 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបោះឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7252 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6547 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រខែធ្នូ២០១០(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6320 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6734 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7681 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈម្ចាស់ឆ្នោតលើដំណើរការវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7978 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន (បន្ត) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7392 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5847 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៏មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6008 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6028 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​វាយ​តំលៃ​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6368 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរ​ប្រជាធិប​តេយ្យទាក់​ទង និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6324 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអន្ដរជាតិ​ស្ដី​ពី​ប្រជាធិប​តេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6494 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត និងសិទ្ធអ្នកបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6657 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6543 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជុំវិញការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ចី​ដំ​បូង នៃ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6225 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជុំវិញការបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូងនៃការពនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6435 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5557 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១០(ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5321 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត ២០១០
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5405 ដង) ទាញសំលេងទុក