ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

យន្ដ​ការ​ដើម្បី​គណ​នេ​យ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6675 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការដើម្បីគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6525 ដង) ទាញសំលេងទុក
បពាះាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5013 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ដិសុខសុវិត្ដភាពសង្គមក្មុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7041 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្លាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (8129 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្វណៈនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6326 ដង) ទាញសំលេងទុក
'តួនាទីមន្ដ្រីសារធារណះ និងការផ្ដល់សេវា(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7547 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6718 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណបក្សនយោបាយក្មុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6850 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបោះឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7317 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6612 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រខែធ្នូ២០១០(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6387 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6797 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7733 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈម្ចាស់ឆ្នោតលើដំណើរការវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8025 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន (បន្ត) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7445 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5899 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៏មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6057 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6083 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​វាយ​តំលៃ​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6422 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរ​ប្រជាធិប​តេយ្យទាក់​ទង និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6372 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអន្ដរជាតិ​ស្ដី​ពី​ប្រជាធិប​តេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6543 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត និងសិទ្ធអ្នកបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6707 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6600 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជុំវិញការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ចី​ដំ​បូង នៃ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6279 ដង) ទាញសំលេងទុក