ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (539 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (553 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (564 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (552 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពីអនុសាសន៏ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៏របស់គជប វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (480 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (447 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (541 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្ចាស់ឆ្នាតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិង ការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែម ឡី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (496 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (576 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦(នៅសាន់វេភ្នំពេញ វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (568 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទងទៅនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (660 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារត្រៀមដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (683 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាព​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (601 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (740 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (591 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (780 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលយុវជន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព័្ធនកុំព្យូទ័រ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (985 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតរបាយការណ៏ស្តីពីអំពើពុករលួយនយោបាយការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (685 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារ និងលក្ខខណ្ឌ័នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (659 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(បញ្ចប់)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (874 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (770 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (904 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (796 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីប្រកាសពត៏មានស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំទី២នៃនីតិកាលទី៥ (វគ្គ១))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (720 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវាយតម្លៃលើចំនុចអវិជ្ជមាន និងភាពមិនច្បាស់លាស់ ច្បាស់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (785 ដង) ទាញសំលេងទុក