ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ការផ្ដល់អនុសាន៏ជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3851 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីមន្ដ្រីសាធារណៈ និងការផ្ដល់សេវា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3968 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3878 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4003 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4016 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ដ្រខែ មេសា ២០១០ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4065 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3880 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3896 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4434 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3860 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3983 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3922 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3757 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច ផ្ដោតលើអនុសាសន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3998 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4041 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4077 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1638 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចផ្ដោតលើអនុសាសន៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4429 ដង) ទាញសំលេងទុក