ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ការភិវឌ្ឍន៏ទាក់ទងវិស័យកសិកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4225 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋានទាក់ទងវិស័យកសិកម្ម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3917 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យហេដ្ឋានរចនាសម្ពន្ឋ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3893 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់អនុសាន៏ជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3916 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីមន្ដ្រីសាធារណៈ និងការផ្ដល់សេវា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3954 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4062 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4081 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ដ្រខែ មេសា ២០១០ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4133 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3961 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3963 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4510 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3922 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4053 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3995 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3838 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4115 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច ផ្ដោតលើអនុសាសន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4057 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4110 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4151 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1710 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចផ្ដោតលើអនុសាសន៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4495 ដង) ទាញសំលេងទុក