ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

គោលការណ៏សំខាន់ដើម្បីធានា ការបោះឆ្នោត សេរី និងយុត្តិធម៌
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1414 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ័ដែលត្រូវតែមាន ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1515 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាជនចំណាកស្រុក​និង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1386 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1455 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការខុមហ្វ្រែល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1418 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ២(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1498 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើនិងមានផលប៉ះពាល់ទេ បើសិនជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1441 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគជបថ្មីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៏ដែរឬទេ?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1438 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ និង ភាព មិនប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1472 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1403 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1542 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើេរការវិវត្តន៏ចុងក្រោយនៃ កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1614 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1307 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញការបំពេញ/អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយមាន សូចនាករ ច្បាស់លាស់របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥(ឆ្នាំទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1515 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យឡើងវិញផែនការសកម្មភាពប៉េកាំងបូក២០អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1413 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិដ្ឋកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(៤)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1572 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រឹត្យកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1537 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ៣)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1558 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើម្ចាស់ឆ្នោតអាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបៀបណា?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1557 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1691 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1684 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គបញ្ចប់)
ថ្ងៃអង្គារ, 30 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1722 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1444 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកំណែរទំរង់ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1484 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់មា្ចស់ឆ្នោតនៅក្នុងទិវាសិទិ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1461 ដង) ទាញសំលេងទុក