ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គការខុមហ្វ្រែល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1375 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ២(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1445 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើនិងមានផលប៉ះពាល់ទេ បើសិនជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1393 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគជបថ្មីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៏ដែរឬទេ?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1381 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ និង ភាព មិនប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1410 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1351 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1488 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើេរការវិវត្តន៏ចុងក្រោយនៃ កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1557 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1259 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញការបំពេញ/អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយមាន សូចនាករ ច្បាស់លាស់របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥(ឆ្នាំទី១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1466 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យឡើងវិញផែនការសកម្មភាពប៉េកាំងបូក២០អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1366 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិដ្ឋកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(៤)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1517 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រឹត្យកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ និងតុលាការ(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1484 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ៣)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1503 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើម្ចាស់ឆ្នោតអាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបៀបណា?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1501 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1630 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1627 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គបញ្ចប់)
ថ្ងៃអង្គារ, 30 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1663 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1398 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកំណែរទំរង់ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1436 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់មា្ចស់ឆ្នោតនៅក្នុងទិវាសិទិ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1412 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ញីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1495 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1633 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1590 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពី​គជប សម្ពន័្ធកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោតហៅថាកាត់ERA
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1538 ដង) ទាញសំលេងទុក