ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិប្រេង (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4304 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4341 ដង) ទាញសំលេងទុក
សង្កេតលើការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលា១៩៩៣
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4242 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ និងវិវាទដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4183 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លី និងការឃុំខ្លួនពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4066 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងទាមទារយុត្ដិធម៌ពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធី
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4248 ដង) ទាញសំលេងទុក
បទរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4311 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏ធម្មានរូប និងទំនាស់ដិធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4165 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកុម្ភៈ 2007 បានបើកស្តាប់ (4230 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4300 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាសីលធម៌សង្គមដែលទាក់ទង និងករណីរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4157 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពិសម្បទានរ៉ែ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ទំនិញឡើងថ្លៃ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4200 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដេញចេញ និងសំណង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4281 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិស្ដ្រីក្នុងការចូលរួមឆាកនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4424 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធក្នុងការទទួលការអប់រំ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4346 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4340 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធស្ដ្រីឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4378 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធដីធ្លីឆ្នាំ២០០៧(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4361 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការសម្បទាន
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4242 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យទិវាសិទ្ធនារី៨មីនា
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4394 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំលៃដី និងផលប៉ះពាល់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (5004 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្ចាស់ជំនួយ និងការអនុវត្ដន៏របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4547 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនពិកា និងការងារ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4861 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់អំណាចស្ដ្រីសំរាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆោ្នតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃអង្គារ, 01 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4219 ដង) ទាញសំលេងទុក