ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ២៤កញ្ញា
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4606 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិ៍ប្រេងខេត្ដបាត់ដំបង
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4321 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិប្រេង (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4361 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4403 ដង) ទាញសំលេងទុក
សង្កេតលើការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលា១៩៩៣
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4318 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ និងវិវាទដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4245 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លី និងការឃុំខ្លួនពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4132 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងទាមទារយុត្ដិធម៌ពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធី
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4309 ដង) ទាញសំលេងទុក
បទរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4377 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏ធម្មានរូប និងទំនាស់ដិធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4229 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកុម្ភៈ 2007 បានបើកស្តាប់ (4299 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4369 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាសីលធម៌សង្គមដែលទាក់ទង និងករណីរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4225 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពិសម្បទានរ៉ែ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4165 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ទំនិញឡើងថ្លៃ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4258 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដេញចេញ និងសំណង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4337 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិស្ដ្រីក្នុងការចូលរួមឆាកនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4481 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធក្នុងការទទួលការអប់រំ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4404 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4400 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធស្ដ្រីឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4435 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធដីធ្លីឆ្នាំ២០០៧(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4417 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការសម្បទាន
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4306 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យទិវាសិទ្ធនារី៨មីនា
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4457 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំលៃដី និងផលប៉ះពាល់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (5062 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្ចាស់ជំនួយ និងការអនុវត្ដន៏របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4603 ដង) ទាញសំលេងទុក