ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ទិវាអរន្តជាតិប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (510 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (556 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លីនៅកម្ពុជាដើមឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (533 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឧបសគ្គនៃការអនុវត្តន៏ច្បាប់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (599 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលវិបាកនៃកូនក្រមុំកម្ពុជារៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយបុរសជនជាតិចិន
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (637 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (577 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទទួលខុសត្រូវរបស់នគបាលយុត្តិធម៌ក្នុងការ ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (636 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើចំណាកស្រុកស្របច្បាប់ និងផលវិបាកនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនស្របច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (563 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (508 ដង) ទាញសំលេងទុក
សហគមន៏ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (571 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ទូទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (625 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (570 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (570 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាព នៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (767 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (638 ដង) ទាញសំលេងទុក
អបអរទិវាសិទ្ធកុមារអន្តរជាតិ និងអារម្មណ៏របស់កុមារជាកូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (681 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (693 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (829 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (875 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1012 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភ័យឯកសិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (894 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពៃណីខ្មែរធ្លាក់ចុះដោយអ្នកនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (726 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (592 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបជំុស្ថិតក្នុងការរឹតត្បិត
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (720 ដង) ទាញសំលេងទុក
បព្ហាាប្រឈមសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (693 ដង) ទាញសំលេងទុក