ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (3694 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងទៅលើស្ដ្រីភេទ
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4056 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (3854 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្មុងការសំរេចចិត្ដ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3907 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពេស្យាចារនៅប្រទេសកម្ខុជា
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3969 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់ស្ដ្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3875 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធនារីអន្ដរជាតិ ៨មីនា
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3953 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជនពិការឆ្នាំ២០០៩
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3955 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ផលប្រយោន៏
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4015 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិច និងបញា្ហដីធ្លី ឆ្នាំ ២០០៩ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4088 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3958 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាលថ្ងៃទី១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3931 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3897 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ពន្ធ័ជំលោៈដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4047 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4006 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3870 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4003 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អភិវឌ្ឍន៏ថ្មីៗ​នៃ​ដំណើរ​ការ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​សុំណុំ​រឿង០០៣-០០៤ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3818 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស៊ើបអង្កេតសំនុំរឿងក្ដីនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4004 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារ​ប្រយោជន៏​នៃ​ការ​ដាក់​ពត៌​មាន​បន្ថែម​សំរាប់​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​តាំង​ខ្លួន​ជា​ដើម​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ន​ប្បវេណី​ក្នុង​សំ​នំ​រឿង​០០២
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3989 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តល់​ពត៌​មាន​ទាក់​ទង​ការ​បើក​សវនា​ការ​សាធារណះ​ប្រ​កាស​សាល​ក្រម​សំ​ណុំ​រឿង​០០១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4015 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជនរងគ្រោះបែបណាដែលអាចក្លាយជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4024 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញបែបណាចំពោះសាលក្រមសំណុំរឿង០០១
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4090 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធរបស្កដើមបណឺងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4094 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស្ក​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4334 ដង) ទាញសំលេងទុក