ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1677 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1794 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់ស្រី្ត ក្នុង​វិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2152 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្ត និងបុសក្នុងការចូលរួមនយោបាយអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1861 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយរណ៏បឋមស្រាវជ្រៀវស្វែងយល់ស្ថានភាពបំណុលនិងការទទួលបានសេវាសុខភាពប្រជាជននៅជនបទ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1852 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃសមភាពស្រី្ត និងបុរស(កម្មវិធីស្រី្តអាចធើ្វបាន)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1822 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្កការពារសង្គម វគ្គ២ (កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារសង្គម​ វគ្គ១​(កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1727 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្តនៅក្នុងគជប និងក្នុងគណកម្មាការទាំង១០នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1886 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1855 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1954 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត៥រូបរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2007 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់របស់ស្រី្តជាចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1815 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះវិស័យស្រី្តជំនាន់ថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1949 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិប្រតិបតិ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1786 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិប្រតិបតិ្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1965 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា(វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1784 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា(វគ្គ១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1763 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1842 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់របស់ស្រី្តវួ័យក្មេងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2004 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចតុលាការ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2694 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចតុលាការ (វគ្គ១))
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសិទ្ធិសម្តែងមតិនិងនយោបាយរបស់ស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2030 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័សារពត៏មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តល់យោបល់ដើម្បីស្រី្តអភិវឌ្ឍន៏ស្រី្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2049 ដង) ទាញសំលេងទុក