ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត និងគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2040 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត និងគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1939 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ៨មិនាខួបលើកទី១០៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1894 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី១០៣(សាមគ្គីភាពរវាងស្រី្តគ្រប់ជំនាន់នៅកម្ពុជា)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1947 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិបញ្ញតិ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1889 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិបញ្ញតិ្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1736 ដង) ទាញសំលេងទុក
១០០កោដិសម្លេងដើម្បីយុត្តិធម៌២០១៤(បញ្ជប់គ្រប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់និងយុត្តិធម៌)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1613 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្យយរយកោដិសម្លេងដើម្បីយុត្តិធម៌២០១៤(បញ្ឈប់គ្រប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់និងយុត្តិធម៌)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1685 ដង) ទាញសំលេងទុក
១០០កោដិសម្លេងសី្តពី បញ្ចប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់ និងយុតិ្តធម៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1700 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងព្រះមហាក្សត្រ(បន្ត)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1669 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងព្រះមហាក្សត្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1612 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងអំណាចស្រី្តដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1512 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងអំណាចស្រី្តដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1640 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធនយោបាយ និងសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2195 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិពលរដ្ឋ​-​សិទ្ធិនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (3286 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឈមុខខ្ពស់​អំពើហិង្សារស្ត្រីនិងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1702 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រីនិង​ច្បាប់​ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1768 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រី​និង​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1545 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជន​ទាក់ទង​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1600 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​និងស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1646 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល់ប៉ះពាល់របស់ស្ត្រី​កំឡុង​ពេល​ទឹក​ជំនន់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1863 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យ​នយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1892 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគួរមានច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ឬទេ?
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1858 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន​និង​ជនជាតិដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1510 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្រី្តក្នុងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2041 ដង) ទាញសំលេងទុក