ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

មតិយោបល់ដើម្បីស្រី្ត អភិវឌ្ឍន៏ស្រី្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2065 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់ដើម្បីស្រី្ត និង អភិវឌ្ឍន៏ស្រី្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2013 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត និងគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2118 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត និងគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2001 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ៨មិនាខួបលើកទី១០៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1957 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី១០៣(សាមគ្គីភាពរវាងស្រី្តគ្រប់ជំនាន់នៅកម្ពុជា)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2024 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិបញ្ញតិ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1952 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិបញ្ញតិ្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1800 ដង) ទាញសំលេងទុក
១០០កោដិសម្លេងដើម្បីយុត្តិធម៌២០១៤(បញ្ជប់គ្រប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់និងយុត្តិធម៌)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1696 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្យយរយកោដិសម្លេងដើម្បីយុត្តិធម៌២០១៤(បញ្ឈប់គ្រប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់និងយុត្តិធម៌)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1750 ដង) ទាញសំលេងទុក
១០០កោដិសម្លេងសី្តពី បញ្ចប់អំពើហឹង្សាលើស្រី្តដើម្បីសេចកី្តស្រឡាញ់ និងយុតិ្តធម៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1774 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងព្រះមហាក្សត្រ(បន្ត)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1736 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងព្រះមហាក្សត្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1703 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងអំណាចស្រី្តដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1580 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងអំណាចស្រី្តដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1732 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធនយោបាយ និងសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2277 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិពលរដ្ឋ​-​សិទ្ធិនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (3387 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឈមុខខ្ពស់​អំពើហិង្សារស្ត្រីនិងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1770 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រីនិង​ច្បាប់​ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រី​និង​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1620 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជន​ទាក់ទង​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1681 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​និងស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1704 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល់ប៉ះពាល់របស់ស្ត្រី​កំឡុង​ពេល​ទឹក​ជំនន់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1923 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យ​នយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1954 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគួរមានច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ឬទេ?
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1934 ដង) ទាញសំលេងទុក