ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្រី្ត និងសនិ្តភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1792 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងសហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7277 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6431 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6624 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្ម ភាព​អង្ក​ការ​សង្កម​ស៊ី​វិល​ឆ្លើយ​តប​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6766 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ស្ដ្រី​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6165 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី វ័យក្មេង និងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6509 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេន​ឌ័រ​និង​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ផ្នែក​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6309 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី​បំ​រើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6387 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្ន្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5032 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោ​បាយ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6394 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិ​វា​ពល​កម្ម​អន្ដរ​ជាតិ​១​ឧ​ស​ភា​ស្ដី​ពី​សេ​រី​ភាព​ស​មាគម​និង ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7054 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រ QMIB
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6142 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋមកគណបក្ថនយោបាយ​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5206 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និង​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញា​ប្បទាន​ពី​រដ្ឋ​មក​គណ​បក្យ​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7556 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​កាត់​បន្ថយ​​និង​បន្សាំការ​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​បំ​រ៉ែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6805 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងវិស័យវេយ្យនភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6723 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6987 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីពិការនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7158 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវវ័យជួយស្ដ្រីគីជួយខ្លួនឯងក្មុងសង្គមជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7034 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហជីព និង ថៅកែរោងចក្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6588 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (5475 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិង ធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (5866 ដង) ទាញសំលេងទុក
បាយ​ការណ៏​ស្រាវ​ជ្រាវ​ស្ដីពីស្ធាន​ភាព​របស់​ស្ដ្រី​ជា​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​កិច្ចការ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6415 ដង) ទាញសំលេងទុក
លកូណៈនៃភរិយា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6423 ដង) ទាញសំលេងទុក