ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

សិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន​និង​ជនជាតិដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1571 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្រី្តក្នុងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2122 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត និងសនិ្តភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1856 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងសហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7337 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6483 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6673 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្ម ភាព​អង្ក​ការ​សង្កម​ស៊ី​វិល​ឆ្លើយ​តប​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6814 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ស្ដ្រី​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6219 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី វ័យក្មេង និងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6558 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេន​ឌ័រ​និង​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ផ្នែក​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6365 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី​បំ​រើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6450 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្ន្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5083 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោ​បាយ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6458 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិ​វា​ពល​កម្ម​អន្ដរ​ជាតិ​១​ឧ​ស​ភា​ស្ដី​ពី​សេ​រី​ភាព​ស​មាគម​និង ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7113 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រ QMIB
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6205 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋមកគណបក្ថនយោបាយ​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5265 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និង​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញា​ប្បទាន​ពី​រដ្ឋ​មក​គណ​បក្យ​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7627 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​កាត់​បន្ថយ​​និង​បន្សាំការ​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​បំ​រ៉ែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6864 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងវិស័យវេយ្យនភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6776 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7046 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីពិការនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7202 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវវ័យជួយស្ដ្រីគីជួយខ្លួនឯងក្មុងសង្គមជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7095 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហជីព និង ថៅកែរោងចក្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6658 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (5533 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិង ធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (5934 ដង) ទាញសំលេងទុក