ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

កម្ពុ​ជា​និង​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស (ផ្សាយ​លើក​ទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6210 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណ​បក្សនយា​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6001 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7162 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6741 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (5973 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6427 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិ​កាសង្គម​ស៊ីវិល​អាស៊ាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6780 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5876 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី3)
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7108 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៏មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7049 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6087 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5750 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7139 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6751 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់ NGO
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7100 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិត​ភាព​មន្ដ្រី​រាជ​ការ​និង​កង​កំ​លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​នៅ​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7610 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7200 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាបន័ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6722 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6513 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7123 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7584 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាេបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6653 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6874 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5570 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5544 ដង) ទាញសំលេងទុក