ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

សិទ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7005 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6370 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុ​ជា​និង​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស (ផ្សាយ​លើក​ទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6272 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណ​បក្សនយា​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6050 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7211 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6805 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6030 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6499 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិ​កាសង្គម​ស៊ីវិល​អាស៊ាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6849 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5945 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី3)
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7174 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៏មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7112 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6162 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5804 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7202 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6811 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់ NGO
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7145 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិត​ភាព​មន្ដ្រី​រាជ​ការ​និង​កង​កំ​លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​នៅ​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7673 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7268 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាបន័ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6785 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6568 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7183 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7655 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាេបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6716 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6937 ដង) ទាញសំលេងទុក