ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5627 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5596 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6735 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពីសហគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8958 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពីសមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5644 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំ​ពើ​ពុក​រលួយ​ជុំ​វិញ​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ និងវិ​ក័យ​បត្រ័ក្នុង​ការ​បង់ពន្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6243 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឍប់​ការរើស​អើង​ប្រឆាំង​និង អ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5688 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៏តិចតួច
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (8029 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមន៍ (ផ្សាយលើកទី១ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6569 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ទស្សន៏នៃការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6481 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើទារុណកម្ម (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6607 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យទៅលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6608 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងធនធានធម្មជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5995 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថាតើប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ? (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6062 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រធានគណបក្សរលាយ តើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ?​(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5981 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធលំនៅដ្ឋានពិភពលោក(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5385 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5196 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5331 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5017 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ឋតុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5041 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាការស៊ីណូ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4677 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4687 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4681 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 17 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4551 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ខ័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4446 ដង) ទាញសំលេងទុក