ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6676 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពីសហគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8908 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពីសមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5593 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំ​ពើ​ពុក​រលួយ​ជុំ​វិញ​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ និងវិ​ក័យ​បត្រ័ក្នុង​ការ​បង់ពន្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6193 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឍប់​ការរើស​អើង​ប្រឆាំង​និង អ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5633 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៏តិចតួច
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (7976 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមន៍ (ផ្សាយលើកទី១ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6508 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ទស្សន៏នៃការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6425 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើទារុណកម្ម (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6557 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យទៅលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6552 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងធនធានធម្មជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5940 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថាតើប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ? (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6015 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រធានគណបក្សរលាយ តើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ?​(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5931 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធលំនៅដ្ឋានពិភពលោក(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5337 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5150 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5281 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4964 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ឋតុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4988 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាការស៊ីណូ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4626 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4632 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4629 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 17 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4497 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ខ័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4396 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 31 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4472 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4513 ដង) ទាញសំលេងទុក