ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ឋ័ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4372 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យច្បាប់សម្បទាន និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យឯកជន
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4295 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការអនុវត្ដន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4056 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4191 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4214 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងស្ថាបន៏គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4061 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យា កំណែទំរង់ទីផ្សារ និងបង្កើនមុខរបរនៅជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4115 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (3872 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4009 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស៏យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4031 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិការជាតិឆ្នាំ២០០៨ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (3967 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4281 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ ធ្វើបាបបានបាប (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4206 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើសកលភាវូនីយកម្ម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4077 ដង) ទាញសំលេងទុក
អន្ដោប្រវេសន៏ពលកម្មយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (3938 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់បាតុកម្ម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4095 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីកសិកម្មសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (3920 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (5174 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4005 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិតភាពនៃកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4108 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4093 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4085 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4359 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4229 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3784 ដង) ទាញសំលេងទុក