ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4279 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3834 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនិញឡើងថ្លៃ និងកម្មវិធីនយោបាយ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4076 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចរាចរណ៏ និងអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4128 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធម្មជាតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4165 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់គណបក្សនយោបាយ និងរបបនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4113 ដង) ទាញសំលេងទុក
អតិផរណា និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4158 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីនយោបាយដែលមានអទ្ធិភាពខ្ពស់
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4077 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4003 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4019 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាស្ដ្រី
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4074 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបែងចែកដី និងកម្មវិធីនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4674 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4074 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4794 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4226 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត(វគ្គ៦) បញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4037 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4142 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3946 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4184 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3691 ដង) ទាញសំលេងទុក
បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4341 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយពន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4467 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (3949 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (3822 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4095 ដង) ទាញសំលេងទុក