ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (3884 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអណត្ដិថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4045 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (3962 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់ក្រងធនធានរែ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4101 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (3873 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និង វិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (5061 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏វិស័យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3947 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3949 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3866 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (3808 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទី ភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4114 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (3953 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន (អ៊ី យូ)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4395 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងថវិការជាងពីពាន់លានដុល្លាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3966 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងបរិហាកេរ្ដិ៍ រវាងបុគ្គលសាធារណៈ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3965 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ជំលោះដីធ្លីនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3828 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3781 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (3989 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងប្រសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ជ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4060 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និងការបង់ពន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 31 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4083 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ប្រពន្ធ័យុត្ដិធម៏
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4010 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអស្សាមិករណ៏ (ការដកហូតកម្មសិទ្ធ)
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4014 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជជែកពីប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4052 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរដ្ឋ និងអ្នកការពារសិទ្ឋិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក