ថ្ងៃច័ន្ទ ទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

តួនាទីតុលាការ ទល់ជាមួយនិង តួនាទីរដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1981 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថេភាពតម្លៃទីផ្សារសេរី
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (743 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពីនិន្នាការ នយោបាយ និងលំនាំនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (729 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យកសិកម្ម និងការកំណត់នាំចេញស្រូវ អង្គរ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (643 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (855 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៏គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (726 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ សិទ្ធពលរដ្ឋនិង សេរីភាពឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (631 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (601 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលើកលែងពន្ធ និងផ្ទរកម្មសិទ្ធ ដីធ្លី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1017 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តើមពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីព ទេ្វរបក្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1096 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៏ មនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1271 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចព្រមព្រៀង បម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ ពិភពលោក
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1223 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឹណិតនិងការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (933 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមអន្តរកាល នៃការផ្ទរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (944 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្តីពីតម្លាភាពថវិកាជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1413 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1257 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច មុនការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (972 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ ចីរភាពក្រោយ ឆ្នាំ២០១៥ដល់២០៣០
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1181 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្តីពី ការគោរព និង ការអនុវត្ត រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1503 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល ក្នុងដំណើរការ ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1238 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័ និងការស្ទង់មតិ សិទ្ធការងារ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1270 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1543 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់វិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1535 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំ និង វិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1236 ដង) ទាញសំលេងទុក