ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ទំនាស់នយោបាយមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (749 ដង) ទាញសំលេងទុក
បរិយាកាសនយោបាយ មុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (660 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីតុលាការ ទល់ជាមួយនិង តួនាទីរដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (2039 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថេភាពតម្លៃទីផ្សារសេរី
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (775 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពីនិន្នាការ នយោបាយ និងលំនាំនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (768 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យកសិកម្ម និងការកំណត់នាំចេញស្រូវ អង្គរ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (680 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (900 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៏គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (765 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ សិទ្ធពលរដ្ឋនិង សេរីភាពឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (666 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (627 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1138 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលើកលែងពន្ធ និងផ្ទរកម្មសិទ្ធ ដីធ្លី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1050 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តើមពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីព ទេ្វរបក្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1136 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៏ មនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1323 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចព្រមព្រៀង បម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ ពិភពលោក
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1269 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឹណិតនិងការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (963 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមអន្តរកាល នៃការផ្ទរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (990 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្តីពីតម្លាភាពថវិកាជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1456 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1300 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច មុនការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1008 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ ចីរភាពក្រោយ ឆ្នាំ២០១៥ដល់២០៣០
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1218 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្តីពី ការគោរព និង ការអនុវត្ត រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1547 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល ក្នុងដំណើរការ ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1276 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័ និងការស្ទង់មតិ សិទ្ធការងារ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1313 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1587 ដង) ទាញសំលេងទុក