ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាល ថ្ងៃទី៣
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3869 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3829 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3977 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3840 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3927 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3889 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណះ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4314 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជំនួញ
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3777 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3653 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋទទួលព័ត៌មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3951 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្សពាក់ពន្ធ័ និងពន្ធនាគារ
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3962 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពទទួលពត៌មាននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែ ប្រេងនិងឧស្ម័ន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3957 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3983 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3951 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3857 ដង) ទាញសំលេងទុក