ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

វេទិកាគណបក្សនយោបាយស្ដីពីអភិបាលកិច្ចដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3966 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (3770 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (3774 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4145 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ និងធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត (វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (3820 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីរាយការណ៏គ្រប់បណ្ដាខេត្ដក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (3995 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3758 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០០៨ និងអនុសាសន៏អាទិភាពសំរាប់កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4035 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3756 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើកម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4134 ដង) ទាញសំលេងទុក
បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ ( ផ្សាយលើកទី២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (3987 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយពន្ធ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4121 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4171 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (3821 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង ពាក្យស្លែងកុំស្អប់
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4099 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យស្លោកធនញ្ចយ៏ស្ដីពី(បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា បើសោយត្រីប្រា កុំចោលស្រកី) ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4095 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (3918 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និងមជ្ឍការ និងសហវិមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4013 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (3973 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែវិច្ឆិ្ឆកា ២០០៨
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4115 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធានធានរ៉ែ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4036 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3951 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3635 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (3821 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្សនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (3857 ដង) ទាញសំលេងទុក