ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

ដំណើរការវិវឌ្ឍន៏សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4079 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច និងអភិបាលកិច្ចល្អ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4285 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4107 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែមេសា 2009 បានបើកស្តាប់ (3830 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយជនជាតិភាគតិច (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4184 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណនេយ្យភាពនយោបាយ និងបក្សពួក (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4108 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (3969 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន (អ៊ី យូ) ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4118 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងថវិការជាងពីរពាន់លានដុល្លាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ក្នុងរបទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3954 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ជំលោះដីធ្លីនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (3918 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (3993 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង់ពន្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4454 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ប្រពន្ធ័យុត្ដិធម៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4110 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏(ការដកហូតកម្មសិទ្ធ) (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (3988 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពស្មើក្នាចំពោះមុខច្បាប់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4017 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជជែកអំពីប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4042 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធយុវជន និងបញ្ហាសីលធម៌ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (3959 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរដ្ឋ និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4134 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (3747 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ(បន្ដ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4032 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ(បន្ដ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែតុលា 2009 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុក្រិតបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារអង្គចៅក្រម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (3876 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែវិច្ឆិកា 229 បានបើកស្តាប់ (3907 ដង) ទាញសំលេងទុក