ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

កិច្ចប្រជុំម្ចាស់ជមនួយ និងរដ្ឋាភិបាល (ជី ឌី ស៊ី ស៊ី )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (3860 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធកុមារ និងការអប់រំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4849 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីថវិកាជាតិឆ្ឆាំ ២០១០
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (3993 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង់ពន្ឋផ្ទាល់និង ភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (3978 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4212 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាព្រំដែន (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4126 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4163 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4083 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (3890 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏ច្បាប់របស់មន្ដ្រីនគរបាល ប៉ូលីស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាបន័ជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4058 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3877 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធតិសាស្ដ្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងពិកាភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអង្គារ, 06 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4168 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការបង្ក្រាបអំពើឧបាយមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4134 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់និតិថានៈបុគ្គល
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីបណ្ដឹងទាក់ទងថានៈបុគ្គល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3993 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4132 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4021 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3948 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណេិរការប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4154 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3905 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និងអ្នកជំនួញ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3962 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំរង់បញ្ចីបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម
ថ្ងៃអង្គារ, 20 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3873 ដង) ទាញសំលេងទុក