ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (8659 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីច្បាប់សហជីព (វគ្គ១​ ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7627 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7184 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6860 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7436 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6782 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6872 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6633 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6267 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6238 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេច​ក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម​អង្គការ​រដ្ឋា​ភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7633 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៤ (ស្យេមរាប)​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9232 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៣ (ស្យេមរាប) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7397 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5601 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការ​ស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ នៅ​ខេត្ដ​សៀមរាប វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6197 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្តី​ពីការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅខេត្ត​សៀម​រាប វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6527 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដី​ពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣​(បញ្ចាប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6443 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិកា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​វគ្គទី២​(មណ្ឌលគីរី)​(ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7471 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិ​កា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ វគ្គ១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6406 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣ «បន្ទាយមានជ័យ» (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6593 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្ដីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ​វគ្គ​២​(បន្ទាយ​មាន​ជ័យ)​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6658 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6264 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5920 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ ? (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6220 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ១​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5563 ដង) ទាញសំលេងទុក