ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5510 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5049 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4783 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4741 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4894 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4591 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4315 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4440 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៌សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4605 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី១ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4544 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4174 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3867 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4233 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4346 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបព្ចាីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4327 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 18 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3538 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4139 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4243 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3597 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3404 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព៏ន្ធយុត្ដិធម៍ វគ្គទី១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4000 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (3617 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈោ្មះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4023 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4137 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រពន្ធ័យុត្ដិធម៌ វគ្គទី២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (3947 ដង) ទាញសំលេងទុក