ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5566 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5113 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4840 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4801 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4942 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4650 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4366 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4500 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៌សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4656 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី១ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4598 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4228 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3919 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4284 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4400 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបព្ចាីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4384 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 18 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3595 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4190 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4298 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3652 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3457 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព៏ន្ធយុត្ដិធម៍ វគ្គទី១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4050 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (3671 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈោ្មះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4077 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រពន្ធ័យុត្ដិធម៌ វគ្គទី២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4010 ដង) ទាញសំលេងទុក