ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

សម្ភារៈអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត

សំណួរ-ចំលើយ ជំនួយស្មារតីចំណេះដឹងវិជ្ជា​ពលរដ្ឋ ក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយ​ពេល​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែកក្កដា 2013  ទាញយកឯកសារ(1240 ដង)
សំណួរ-ចម្លើយ​ ជំនួយស្មារតី​ចំណេះ​ដឹង​វិជ្ជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ និង​ក្រោយ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែមករា 2013  ទាញយកឯកសារ(1105 ដង)
សៀវភៅរូបភាព ស្តីពី តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ស្ត្រី?
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែធ្នូ 2012  ទាញយកឯកសារ(1417 ដង)
សំណួរ-ចម្លើយជំនួយ​ស្មារតី​ចំណេះដឹង​វិជ្ជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ និង​ក្រោយ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់ (២០១២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែឧសភា 2012  ទាញយកឯកសារ(1071 ដង)
របៀបបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ស្ត្រី
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008  ទាញយកឯកសារ(924 ដង)
សំណួរ-ចំលើយ ជំនួយស្មារតី
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008  ទាញយកឯកសារ(941 ដង)
អ្នកបោះឆ្នោតឈ្លៀសវៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008  ទាញយកឯកសារ(948 ដង)
ផលវិបាកនៃការលក់ទិញសន្លឹកឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 27 ខែកក្កដា 2004  ទាញយកឯកសារ(934 ដង)
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំាងតំណាងរាស្ដ្រ ថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា ២០០៣
ថ្ងៃអង្គារ, 27 ខែកក្កដា 2004  ទាញយកឯកសារ(957 ដង)
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់
ថ្ងៃអង្គារ, 27 ខែកក្កដា 2004  ទាញយកឯកសារ(941 ដង)
ភាពឈ្លាសវៃរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 27 ខែកក្កដា 2004  ទាញយកឯកសារ(954 ដង)