ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ព្រឹត្តិប័តអ្នកឃ្លាំមើល

ព្រឹត្តិ​បត្រ​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ ឆ្នាំ​ទី​២០​ លេខ​៥៤
ថ្ងៃអង្គារ, 03 ខែវិច្ឆិកា 2015  ទាញយកឯកសារ(1304 ដង)
ព្រឹត្ដិ​បត្រ​​អ្ន​ក​ឃ្លាំមើល​ ឆ្នាំទី១៩ លេខ​៥៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែធ្នូ 2014  ទាញយកឯកសារ(828 ដង)
ព្រឹត្តិបត្រអ្នកឃ្លាំមើល លេខ ៥២ ឆ្នាំទី១៨ ចេញផ្សាយ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែតុលា 2014  ទាញយកឯកសារ(1418 ដង)
ព្រឹត្ដិបត្រ ខុមហ្វ្រែល អ្នកឃ្លាំមើល លេខ 51 ឆ្នាំទី17
ថ្ងៃអង្គារ, 01 ខែកក្កដា 2014  ទាញយកឯកសារ(771 ដង)
ព្រឹត្ដិបត្រ ខុមហ្វ្រែល អ្នកឃ្លាំមើល លេខ 50 ឆ្នាំទី១6
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមេសា 2014  ទាញយកឯកសារ(1364 ដង)
ព្រឹត្តិបត្រអ្នក​ឃ្លាំមើល​ លេខ៤៩ ​ឆ្នាំទី១៥ ចេញផ្សាយ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកក្កដា 2013  ទាញយកឯកសារ(1056 ដង)
ព្រឹត្តិបត្រអ្នក​ឃ្លាំមើល​លេខ ៤៨ ឆ្នាំទី១៤
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែធ្នូ 2012  ទាញយកឯកសារ(749 ដង)
ព្រឹត្ដិ​បត្រ ខុមហ្វ្រែលអ្នក​ឃ្លាំ​មើលលេខ ៤៧ ឆ្នាំទី ១៣
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមីនា 2012  ទាញយកឯកសារ(785 ដង)
ព្រឹត្ដិ​បត្រ ខុមហ្វ្រែលអ្នក​ឃ្លាំ​មើលលេខ ៤៦ ឆ្នាំទី ១២
ថ្ងៃអង្គារ, 20 ខែមីនា 2012  ទាញយកឯកសារ(1226 ដង)
ព្រឹត្តិបត្រអ្នកឃ្លាំមើលលេខ ៤៥ ឆ្នាំទី១២
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកញ្ញា 2011  ទាញយកឯកសារ(1011 ដង)
ព្រឹត្ដិ​​បត្រ​​ខុម​ហ្វ្រែល​ អ្ន​ក​ឃ្លាំមើល​លេខ​៤៤: ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការ​បោះ​ឆ្នោត​ខាង​មុខ ...
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2011  ទាញយកឯកសារ(894 ដង)
ព្រឹត្ដិ​បត្រ ខុមហ្វ្រែលអ្នក​ឃ្លាំ​មើលលេខ ៤3 ឆ្នាំទី ១២ «រំលោភសិទ្ធិអ្នកបោះ​ឆ្នោត​គឺរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស »
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមករា 2011  ទាញយកឯកសារ(895 ដង)
ព្រឹត្ដិបត្រ ខុមហ្វ្រែល លេខ ៤២ ឆ្នាំទី ១២ ”យុត្ដិធម៍ក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដោតលើ ឱកាសស្មើគ្នារបស់អ្នកប្រគួតប្រជែង”
ថ្ងៃអង្គារ, 28 ខែកញ្ញា 2010  ទាញយកឯកសារ(913 ដង)
ព្រឹត្ដិ​បត្រ ខុមហ្វ្រែលអ្នក​ឃ្លាំ​មើលលេខ ៤១ ឆ្នាំទី ១២ «​ស្ថាប័ន​ជាតិ មាន​ឯក​រាជ្យ​ពិត​ប្រា​កដចា​កំ​ណត់​យុត្ដិ​ធម៌​សង្គម »
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមិថុនា 2010  ទាញយកឯកសារ(877 ដង)
ព្រឹត្ដិបត្រ ខុម​ហ្វ្រែល អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​លេខ​៤០ ឆ្នាំ​ទី​១១: ដើម្បី​ឱ្យ​ច្បាប់ ឬ​គោល​ន​យោ​បា​យ​ល្អ ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​គ្រប់​ភា​គី​ពាក់ព័ន្ធ​
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែធ្នូ 2009  ទាញយកឯកសារ(894 ដង)