ថ្ងៃច័ន្ទ ទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែកុម្ភៈ 2017  ទាញយកឯកសារ(279 ដង)
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែសីហា 2016  ទាញយកឯកសារ(1238 ដង)
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
ថ្ងៃអង្គារ, 07 ខែមិថុនា 2016  ទាញយកឯកសារ(23251 ដង)
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2016  ទាញយកឯកសារ(22799 ដង)
ច្បាប់ ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​​ សង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមេសា 2016  ទាញយកឯកសារ(678 ដង)
Urgent Job Announcement Content Officer for Youth Empowerment Project
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែតុលា 2015  ទាញយកឯកសារ(1526 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(1585 ដង)
ToR
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(760 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃអង្គារ, 29 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(709 ដង)
Terms of Reference External Evaluation of Programmes
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែសីហា 2015  ទាញយកឯកសារ(747 ដង)
ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែសីហា 2015  ទាញយកឯកសារ(1484 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1796 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1637 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1259 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 11 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(704 ដង)