ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
02-02-2017  ទាញយកឯកសារ(442 ដង)
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
15-08-2016  ទាញយកឯកសារ(1328 ដង)
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
07-06-2016  ទាញយកឯកសារ(23298 ដង)
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
21-04-2016  ទាញយកឯកសារ(22821 ដង)
ច្បាប់ ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​​ សង្កាត់
09-04-2016  ទាញយកឯកសារ(697 ដង)
Urgent Job Announcement Content Officer for Youth Empowerment Project
07-10-2015  ទាញយកឯកសារ(1543 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
30-09-2015  ទាញយកឯកសារ(1613 ដង)
ToR
30-09-2015  ទាញយកឯកសារ(785 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
29-09-2015  ទាញយកឯកសារ(724 ដង)
Terms of Reference External Evaluation of Programmes
26-08-2015  ទាញយកឯកសារ(764 ដង)
ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ
06-08-2015  ទាញយកឯកសារ(1548 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត
22-06-2015  ទាញយកឯកសារ(1838 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត
22-06-2015  ទាញយកឯកសារ(1684 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
12-06-2015  ទាញយកឯកសារ(1277 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
11-06-2015  ទាញយកឯកសារ(716 ដង)