ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បង
12-05-2015  ទាញយកឯកសារ(644 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
10-04-2015  ទាញយកឯកសារ(1126 ដង)
Job Announcement Media Assistant
03-03-2015  ទាញយកឯកសារ(972 ដង)
ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជន
02-02-2015  ទាញយកឯកសារ(811 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
26-01-2015  ទាញយកឯកសារ(585 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
12-01-2015  ទាញយកឯកសារ(880 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង
22-12-2014  ទាញយកឯកសារ(804 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
08-12-2014  ទាញយកឯកសារ(671 ដង)
ញត្តិ​ទាម​ទារ​ការ​កំ​ណត់​អាណត្តិ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី
27-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1475 ដង)
សេច​ក្ដី​ស្នើវិ​សោធនក​ម្មបទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រកម្ពុជា​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ
04-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1808 ដង)
សេចក្តីព្រាង​ ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​ វិសោធនកម្មមាត្រា​៧៦ (មួយ)​ និង​ការបង្កើត​ជំពូក​ថ្មីស្តីពី​គណៈកម្មាធិការជាតិ​សម្រាប់ការ​បោះ​ឆ្នោត
01-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1059 ដង)
សៀវភៅ មេភូមិ និងការជ្រើសរើស
02-07-2014  ទាញយកឯកសារ(838 ដង)
ជម្លោះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៣ អាចនឹងក្លាយជាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា
07-11-2013  ទាញយកឯកសារ(1250 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តីពីចំណាត់​ការ​សន្តិ​សុខ និង​ការ​ផ្តល់​សេ​វាសាធារណៈ​នៅ​អំ​ឡុង​ពេល​មហាបា​តុកម្ម​អហិង្សា
17-09-2013  ទាញយកឯកសារ(1281 ដង)
បន្ទប់ស្ថានការណ៍បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣
18-07-2013  ទាញយកឯកសារ(1742 ដង)