គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

របាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២ ខែមិនា ២០១៥ បានមើល៖ 3 ដង

នេះជាសៀវភៅរបាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោល​នយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​នីតិកាល​ទី​៥ ឆ្នាំ​ទី​១ របស់​អង្គការ​ខុម​ហ្រ្វែល ...

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ ស្តី​ពី លទ្ធផលវាយតម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្តន៍​លក្ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៨ ខែសីហា ២០១១ បានមើល៖ 0 ដង

ម្ចាស់ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហនុ​ប្រមាណ​ ៩៥នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ត្រី​៣៣​នាក់​(៣៥%) ដែល​តំណាង​អង្គការមិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ អាជីវករ/ពានិជ្ជករ​ សិស្ស​ និស្សិតដែលមក​ពី​ស្រុក​ផ្សេងៗគ្នា និង​ក្រុង​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះហី​ហន ...

សេចក្តី​ជួន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី​វេទិកា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​លទ្ធផល​នៃកា​រ​បំ​ពេញ​/​អនុវត្ត​លក្ខខណ្ឌស​ន្ទស្សន៍​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហនុ

ថ្ងៃចន្ទ ១ ខែសីហា ២០១១ បានមើល៖ 1 ដង

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១ គណៈ​​កម្មា​​ធិការ​ខុមហ្រ្វែល​មាន​កិត្តិ​យស​សូម​គោរ​ពអញ្ជើញ និងជ​ម្រាប​ដល់​បណ្តា​ប្រព័ន្ធ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់​មេត្តា​ជ្រា​ប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​វាយ​តមៃ្ល​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុ​វត្ត​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៏​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ត​ តាកែវ​

ថ្ងៃអង្គារ ៧ ខែមិថុនា ២០១១ បានមើល៖ 1 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ត​តា​កែវ​ប្រមាណ​​៩០​នាក់​​ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្រ្តី​៣១% ដែល​តំ​ណាង​អង្គ​ការ​​មិន​​មែន​​រដ្ឋាភិបាល អាជីវករ/ពាណិជ្ជករ កសិករ សិស្ស និស្សិត ដែលមក​ពីស្រុកផេ្សងៗគ្នា និង​ក្រុង​ក្នុង​ខេត្ត​​​តាកែវ​បានផ ...

លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​ការ​អនុវត្តន៍​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​ នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ ក្នុងខេត្ត​ ឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៣ ខែធ្នូ ២០១០ បានមើល៖ 1 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​ឧត្តមានជ័យ​ប្រមាណ ៧៨​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ដ្រី ​១២​%​ ដែលតំណាង​​សហគមន៍ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា អាជីវករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការសិស្ស​/​និស្សិត កសិករ ដែល​មក​ពី​ស្រុក​/​ក្រុងផ្ស ...

សេច​ក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើការ​អនុវត្ដន៍​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អាទិភាព ក្នុង​ខេត្ដ ព្រៃវែង

ថ្ងៃសុក្រ ៣ ខែធ្នូ ២០១០ បានមើល៖ 2 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​ព្រៃ​វែង​ប្រ​មាណ  ៨០​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន ស្ដ្រី ២២​នាក់  មក​ពី​សហគមន៍​ដី​ធ្លី កសិករ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា​  អាជី​វ​ករ/​ពាណិជ្ជករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ សិស្ស​/​និស្សិត ដែល​មក​ពី​ស្រុក​ផ្ ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ ស្ដី​ពី​ លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោតទៅ​លើ​ការ​អនុ​វត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ខេត្ដ កំ​ពង់​ឆ្នាំង​

ថ្ងៃសុក្រ ២៧ ខែសីហា ២០១០ បានមើល៖ 1 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ឆ្នាំង​ប្រ​មាណ ១០០​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ ស្ដ្រី ៣៦​% មក​ពី​សហ​គមន៍ ដី​ធ្លី​នេសាទ... អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា  អា​ជី​វករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ សិស្ស​/​និស្សិត ក​សិ​ករដែល​មក ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ សៀម​រាប

ថ្ងៃពុធ ១៨ ខែសីហា ២០១០ បានមើល៖ 0 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅខេត្ដ​សៀម​រាប​ប្រមាណ ៨៥​នាក់ ក្នុង​នោះមា​ន ស្ដ្រី ៣៦​នាក់ មក​ពី​សហគមន៍ ដី​ធ្លីនេ​សាទ.......  អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា អាជីវ​ករ​/​ពាណិជ្ជករ មន្ដ្រី​រា​ជ​ការ សិស្ស/​និស្សិត ក​សិករដែល​មក​ពី​ស្រុក ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​​​លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្ដន​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កំ​ពត

ថ្ងៃអង្គារ ២០ ខែកក្កដា ២០១០ បានមើល៖ 1 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​កំ​ពត​ប្រមាណ ១០០នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន ស្ដ្រី ៣០​នាក់ មក​ពី​សហគមន៍ ព្រៃ​ឈើ​ដី​ធ្លី នេ​សាទ....... អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាលនា​នា អា​ជី​វករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ សិស្ស​/​និស្សិត កសិករ​ដែល​មក ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើកា​រ​អនុ​វត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ខេត្ដ ប៉ៃ​លិន​

ថ្ងៃអង្គារ ៦ ខែកក្កដា ២០១០ បានមើល៖ 2 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​ប៉ៃ​លិន​ប្រ​មាណ ១០០​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន ស្ដ្រី ៣៥នាក់ (៣៥%) មក​ពី​សហគមន៍ព្រៃ​ឈើ​ ដីធ្លី ...... អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នា​នា  អាជី​វ​ករ​/​ពាណិជ្ជករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ​ សិស្ស/​និស្សិត  កសិ​ករដែល​មក ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី​ លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុ​វត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ខេត្ដ រត​ន​គិរី

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ ខែកក្កដា ២០១០ បានមើល៖ 1 ដង

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​រត​ន​គិ​រី​ប្រមាណ ៨០​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ដ្រី ១០​នាក់ (១២​%) មក​ពី​សហគមន៍ជន​ជាតិ​ភាគិតិច ព្រៃ​ឈើ​ ដី​ធ្លី........ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា អាជីវករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការសិស្ស​/​និ ...ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ការប្រឈមរបស់ពលករពលការនីក្នុងការចាញ់កលល្បិចមេខ្យល់
ថ្ងៃពុធ ១១ ខែតុលា ២០១៧
ស្តីពី ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វគ្គ២)
ថ្ងៃអង្គារ ១០ ខែតុលា ២០១៧
ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វេទិកាតុមូល)វគ្គ១
ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែតុលា ២០១៧
យុវជន និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍ ៧ ខែតុលា ២០១៧
បេក្ខជនស្រ្តី និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ២០១៨
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥ ខែតុលា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត