" ខ្ញុំរស់​ឡើង​វិញ​ហើយ លែង​ស្លាប់​ហើយ ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មាន​អង្គ​ការ​ជួយ​គាំទ្រ និង​អន្ដរាគមន៍ នឹង​សង្ឈឹម​​ថា​មាន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ដើម្បី​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ដី​វិញ​ " នេះ​ជា​ពាក្យ​ពេជ្រ​លាយ​ឡំ ក្ដី​សង្ឈឹម​របស់​ ប្រ​នាង​កន្ថៃ ដែល​កំ​ពុង​ប្រ​ឈម​ នឹង​ការ​បាត់​បង់​ដី  ដែលបាន​លើក​ឡើង​ ក្នុង​វេទិកា​រំលឹក​ រៀប​ចំ​ ... អានបន្ត