របាយ​ការណ៍​ឃ្លាំ​មើល​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​ បង្កើន​ល្បឿន​កែ​ទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នីតិ​កាល​ទី៦ ឆ្នាំ​ទី២​ និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោលការណ៍​អភិបាល​កិច្ច​ល្អ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ/សង្កាត់ ... អានបន្ត