កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ខុមហ្វ្រែល បាន​ទទួល​ការ​ឆ្លើយ​តប​ពី គ.ជ.ប ពី​ការ​ផ្តល់​យោបល់ និង​អនុសាសន៍​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​បទ​បញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៧ ឆ្នាំ​២០២៣។ជារួម ក្នុងចំណោម មតិយោបល់ និងអនុសាសន៍ផ្តល់ជូន គ.ជ.ប បានឆ្លើយតប រួមមាន ៖១. ការរក្សាទុកដ ... អានបន្ត