ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះ និង ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2065 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះ និង ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2173 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្តការដោះស្រាយទំនាស់បណ្តឹងបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1855 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទិ្ធពលនៃការប្រើបា្រស់ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1781 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តថែ្លងការណ៏រួមថៃ្ងបោះឆ្នោត២០១៣(បោះឆ្នោតឡើងវិញមុនបញ្ចប់អាណតិ្ត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1783 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៍​រួម​គ្នា​ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1981 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នក​សារព័ត៌មាន​ប្រជាពល​រដ្ឋ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1912 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនង​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​និង​ម្ចាស់​ឆ្នោត (សិទ្ធិ​ តួនាទី​ ភារកិច្ច)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1867 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈជនជាតិ​ដើម​ភាគ​ចិត​ក្នុងការ​ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​​ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1798 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រសិទ្ធភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1918 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសន្តិភាពពិភពលោក
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2316 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរវិវតិ្តន៏ស្ថានភាពនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2189 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោត ជុំវិញការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2259 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6973 ដង) ទាញសំលេងទុក
មេរៀនបទពិសោធន៏ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6310 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6979 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6652 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6569 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំ​រូវ​ការ​ជា​អតិ្ស​ភាព​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់​(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6411 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អភិ​វឌ្ឍន៏​ធន​ធាន​មនុស្ស​ផ្តោត​លើ​វិ​ស័យ​អប់​រំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6444 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អ​ភិវឌ្ឍន៏​​ធន​​ធាន​​មនុស្ស​​ផ្ដោត​លើ​​វិស័យ​​អ​ប់​​រំ​​នៅ​​មូល​​ដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6247 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ម្ចា​​ស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6087 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្វែង​យល់​ពី​តួនា​ទី​ភារ​កិច្ច​មុខ​ងារ និង​សិទ្ឋ​អំ​ណាច​នៃ​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ​សង្កាត់ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6016 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុ​សាសន៏​ទៅ​លើ​យន្ដ​ការ​ដើម្បីគណ​ណេយ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6078 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសែងយល់ពី តួនាទី ភារកិច្ច មុនងារ និងអំណាច នៃរដ្ឋាបាល ឃុំ សង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6843 ដង) ទាញសំលេងទុក