ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ (ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6616 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5363 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជកចំពោះកម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7068 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខណៈនៃភរិយា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6158 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និង មនុស្ស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9034 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5692 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ទៅ​លើ​វិក័យ​ប័ត្រ​សេវាសាធារណៈ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6008 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខណៈនៃភរិយា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5805 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រីនិងសិទ្ឋិមនុស្ស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5581 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អនុវត្ដន៏​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការទប់​ស្កាត់​អំពើ​ហឹង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ចការ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ(យុទ្ធ​នាការ​បូ ស)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (7992 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេឌ័រ និង ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6668 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធសហជីព (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6144 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឆ្កួត បី ស្រី ស្រា ល្បែង (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 11 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6536 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6219 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយរបស់កម្មករក្នុងពេលថៅកែបិទរោងចក្រ(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5710 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីអាចធ្វើបាន (ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) (ផ្សាយលើក​ទី ១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5784 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់បណ្ដាញស្ដ្រីនៅមូលដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (4987 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4929 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់បណ្ដាញស្ដ្រីនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4780 ដង) ទាញសំលេងទុក
រក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំងបី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4779 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ដ្រីក្មុងក្រុមប្រឺក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (4722 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការធ្វើកូតកម្មនៅរោងចក្រ ថបក្លូស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4789 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលសកលភាវូបណីកម្មទៅលើកម្មករ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4568 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសហជីព (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4826 ដង) ទាញសំលេងទុក