ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ឥទ្ធិពលសកលភាវូបណីកម្មទៅលើកម្មករ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4625 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសហជីព (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4877 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4562 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មករ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4511 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រជីនយ៉ួវ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4456 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគំរាមកំហែងអ្នកសារពត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4338 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4290 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋ ក្នុងការការពារសន្ដិសុខ ដើមបណ្ដឹងព្រហ្មទណ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4242 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបញ្ឈប់ការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4396 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4153 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4155 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការងារនិងផលប៉ះពាល់សុខភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4197 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយវិវាទការងារ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4220 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងការអនុវត្ដសាលក្រម និងសាលដីកា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3956 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពីគំរោងអភិវឌ្ឍន៏នានាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3917 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីចូលឆ្នាំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4038 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពរបស់កម្មករ វិស័យសេវាកម្ម និងចំណីអាហារ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4247 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថប្រយោជន៏នៃការបង្កើតសភាសម្ពន្ធ័សហជីព(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3912 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈវិស័យយុវជនចំពោះគណបក្សដែលជាប់ឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3915 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកទោស និងពន្ធធនាគា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3935 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធកម្មករនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3702 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពការងារសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3874 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតសហគមន៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4126 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នករងគ្រោះដោយការចាប់ខ្លួនពីបញ្ជាជំលោះដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3861 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារព្រៃកោងកាង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3753 ដង) ទាញសំលេងទុក