ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4510 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មករ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4461 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រជីនយ៉ួវ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4404 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគំរាមកំហែងអ្នកសារពត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4284 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4241 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋ ក្នុងការការពារសន្ដិសុខ ដើមបណ្ដឹងព្រហ្មទណ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4190 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបញ្ឈប់ការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4340 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការងារនិងផលប៉ះពាល់សុខភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4143 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយវិវាទការងារ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4163 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងការអនុវត្ដសាលក្រម និងសាលដីកា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3906 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពីគំរោងអភិវឌ្ឍន៏នានាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3856 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីចូលឆ្នាំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3977 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពរបស់កម្មករ វិស័យសេវាកម្ម និងចំណីអាហារ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថប្រយោជន៏នៃការបង្កើតសភាសម្ពន្ធ័សហជីព(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (3858 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈវិស័យយុវជនចំពោះគណបក្សដែលជាប់ឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3867 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកទោស និងពន្ធធនាគា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3882 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធកម្មករនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3645 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពការងារសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (3825 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតសហគមន៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4082 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នករងគ្រោះដោយការចាប់ខ្លួនពីបញ្ជាជំលោះដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3812 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារព្រៃកោងកាង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3690 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារព្រៃកោងកាង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3603 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រឆាំងអំពើទារុណកម្ម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3856 ដង) ទាញសំលេងទុក