ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យ និងភាពមិនប្រក្រតីខាងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1709 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធសេចកី្តស្នើច្បាប់បោះឆ្នោត(ERA)(09-03-15)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1403 ដង) ទាញសំលេងទុក
សនិ្នសិទ្ធកាសែត សី្តពី ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1590 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1334 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1641 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតសី្តពី ការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា(ឆ្នាំទី១)ថ្ងៃ៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤សាកលវិទ្យាល័យខេមរះ(វគ្គបញ្្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1624 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត(ERA)(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2399 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ការរកឃើញពីសូចនាករ អង្កេតរួមគ្នាដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2206 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ហាញ​ និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៏ វាយតំលៃការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣ វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2126 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ហាញ​ និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៏ វាយតំលៃការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣ វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2006 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (8135 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់លទ្ឋកម្មសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6426 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7243 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7259 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយនិងការបោះឆ្នោត​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7488 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7776 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែរទំរង់រដ្ឋសភា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7377 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7579 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេច​ក្ដីព្រា​ង​ច្បាប់​លទ្ឋ​កម្ម​សា​ធា​រណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6633 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់លទ្ឋកម្មសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6965 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7940 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 01 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7619 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7260 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់NGO​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6833 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិតភាពមន្ដ្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5533 ដង) ទាញសំលេងទុក