ខុមហ្វ្រែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ប្រកាន់​ជំហរ​អព្យា​ក្រឹត មាន​បេសកកម្ម​ពង្រឹង​អំណាច​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អប់រំ​ពលរដ្ឋ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​គំនិត​ស្ថាបនា​ដល់​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​គោល​នយោបាយ​ លើក​កម្ពស់​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា។
Image
ប្រធានបទ ៖«ស្ត្រីក្នុងថ្នាក់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងវិស័យនយោបាយ និងសាធារណៈ»

Image
ប្រធានបទ ៖«ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី»

Image
ប្រធានបទ ៖«ទស្សនៈស្រ្តីវ័យក្មេង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម»

Image
ប្រធានបទ ៖«ស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ »

Image
ប្រធានបទ ៖« ទស្សនៈយុវតី និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ »

Image
ប្រធានបទ ៖« ទស្សនៈយុវតី និងការចូលរួមក្រោយការបោះឆ្នោត »

Image
ប្រធានបទ ៖« ទស្សនៈស្រ្តីវ័យក្មេង ទាក់ទងនឹងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មី»

Image
ប្រធានបទ ៖« ទស្សនៈរបស់ស្ត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោត »

Image
ប្រធានបទ ៖« អ្នកសង្កេតការណ៍ស្រ្តី »

Image
ប្រធានបទ ៖ស្រ្តី និងការត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោត